خطا
 
وکالت 4 بندی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 28 فروردین 1390 ساعت 16:08

موكل :

وكيل :

مورد وكالت : 1- مداخله ورسيدگي واداره كليه امور اداري و مالي و حقوقي وثبتي ومعاملاتي مربوط به موكل و انجام هرنوع معامله اعم از خريد وفروش قطعي و رهني و اجاره و صلح ومشاركت ومعاوضه وتقسيم وساير عقود معين و غيرمعين بنام وبراي موكل نسبت به كليه اموال ايشان اعم از اينكه شخصا ابتياع نموده ويا بوسيله وكيل ياساير وكلاي موكل خريداري شده وميشود ويا اينكه به موجب ارث به موكل منتقل گرديده يا ميگرددشامل اموال غير منقول ومنقول وسهام شركتها وساير حقوق وامتيازات مالي (باستثناء انتقال دادن وفروش وسايط نقليه موتوري وماشين آلات راه سازي وساختماني )درهريك از مناطق كشور كه بوده باشد وباهر نوع كاربري باهرشخص حقيقي ويا حقوقي حتي با خود وكيل خواه موكل معامل باشد يا متعامل نسبت به عرصه يا اعياني عين يا منافع و جزئا يا كلا مشاعا يا مفروزا بهر مبلغ و مدت وقيد وشرط وتعهد وباحق دريافت وپرداخت وجوه معاملات اقرار به دريافت وجوه اسقاط خيارات و تعهد كشف فساد و قبول هرگونه تعهد والتزام درمقابل اشخاص واسقاط حق شفعه از موكل و قبول قطعات اختصاصي درقبال سهام مشاعي موكل وصلح ومصالحه ما به التفاوت هاي احتمالي و اقرار به تحويل وتصرف حصه اختصاصي و تمديد و تجديد و ابطال و فسخ و اقاله هرنوع معاملات و امضاء ذيل اسناد واوراق ودفاتر مربوطه وتقاضاي صدور اخطاريه و اجرائيه عليه متصرفين ومستاجرين املاك موكل وتعقيب عمليات اجرائي تاحصول نتيجه نهائي ودريافت ا جاره بهاي املاك استيجاري موكل ازمستاجرين با دادن رسيد پرداخت ديون ووصول مطالبات موكل از هركس وبهرمبلغ وميزان كه باشدبادادن رسيد وحضوردر دفاتر اسناد رسمي وامضاء ذيل كليه اسناد و اوراق ودفاتر وغيره .

2- مراجعه به كليه ادارات و سازمانها ومراجع دولتي يا غير دولتي وهريك از مراجع انتظامي واعم ازدارائي وشهرداري وثبت اسناد و املاك جهاد كشاورزي ومنابع طبيعي وسازمان مسكن و شهرسازي وزمين شهري واستانداري وفرمانداري وبخشداري وبنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمانهاي تامين اجتماعي وآب و فاضلاب وبرق و گازومخابرات وبيمه واتحاديه هاي صنفي وساير ادارات و ارگانها وكميسيونهاي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت وماده 12 وهريك از واحدها ودواير تابعه آنها وانجام كليه امور اداري مربوط به موكل درادارات مذكور و دريافت هرگونه گواهي ومجوز ومفاصاحساب وتقاضا ودريافت هرنوع پروانه ساختماني ياتخريب و نوسازي وامضاء ذيل معرفي نامه مهندسين ناظر ومحاسب و معمار و امثالهم وگواهي امضاء ذيل فرمها ونوشته هاي مرتبط با موضوع وكالت وسپردن تعهدات لازم وتمديد و تجديدپروانه هاي صادره وخريد اضافه تراكم وتغيير كاربري واحداث بنا در املاك موكل شخصا يا از طريق عقد قراردادبااشخاص ثالث و دريافت سهميه هاي اجناس ومواد و مصالح بهداشتي ساختماني وحضور درهئيت ها و كميسيونهاي مختلف و ازجمله كميسيون ماده صد شهرداري ودفاع از حقوق موكل واعتراض به آراء صادره وعنداللزوم تقاضاي تقسيط بدهي ها وجريمه هاي متعلقه وپرداخت اقساط آنها و تسويه حساب وخريد وكسب امتيازات آب و فاضلاب وبرق و گازو تلفن براي املاك موكل باپرداخت هزينه هاي مربوطه وانجام كليه امور ثبتي موكل اعم از ارائه درخواست موضوع ماده 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت و تقاضاي ثبت وپيگيري آن تا اخذ سندمالكيت ودادن رسيدوموافقت باكسريا اضافه مساحت احتمالي وتقاضاي اصلاح اسناد مالكيت و حدود املاك موكل وتقاضاي تفكيك وافراز و تجميع و تقسيم و امضاء ذيل تقاضاها ورسيدها و تعهدنامه ها و صورتمجالس مربوطه واصلاحيه هاي آنها با پرداخت هزينه هاي متعلقه ودريافت صورتمجالس تنظيمي واصل يا المثني اسناد مالكيت .

3- اقامه هرنوع دعاوي حقوقي وجزائي از جانب موكل عليه هرشخص حقيقي يا حقوقي درهرموضوع وبهرخواسته ودفاع از دعاوي مطروحه عليه موكل نزد مراجع انتظا مي وقضائي (تحت هرعنوان ودرجه )اعم از شعب مختلف دادگستري ودادسراها ودادگاه هاي عمومي و انقلابوديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشورونيروي انتظامي وشوراي حل اختلاف وساير مراجع ومحاكحم وپيگيري وتعقيب دعاوي مذكور من البدو الي الختم واجرائي تاحصول نتيجه نهائي باداشتن كليه اختيارات مندرج درمواد 35 و 36 قانون آئين دادرسي مدني وعندالاقتضاء انتخاب مكرر وكلاي رسمي دادگستري باحق تفويض كليه اختيارات مذكوربه نامبردگان وحق عزل وكلاي انتخابي ودريافت وجوه سپرده تحت هرعنواني بنام موكل درصندوق ثبت و دادگستري واجراءباحق دادن رسيد.

4- انجام كليه امور بانكي و ارزي موكل نزد هريك از بانكهاي دولتي و خصوصي وموسسات مالي واعتباري اعم از افتتاح هرگونه حساب وسپرده سرمايه گذاري كوتاه يا بلند مدت وقرض الحسنه وغيره ودريافت وبرداشت وجوه وانسداد حسابها ودستورعدم پرداخت وجوه چكهاودريافت مكرر دفترچه حساب بانكي ودسته چكها (نسبت به كليه حسابهاي موكل اعم از آنكه موكل قبلا افتتاح نموده يا توسط وكيل افتتاح شده باشد) وظهرنويسي چكهاي صادره بنام موكل واخذ وجوه آنها وتقاضا ودريافت هرگونه وام يا تسهيلات بانكي درچهارچوب هريك از معاملات وعقود اسلامي از بانكهاي دولتي وخصوصي وساير موسسات اعتباري بنام وبراي موكل بهر مبلغ و مدت وسود و كارمزد وسهم الشركه وباهرقيد وشرط و تعهد وبه هرنحو وكيفيتي كه وكيل صلاح ومقتضي بداندباحق ترهين املاك موكل نزد مرجع وام دهنده به نفع موكل يا وكيل يا اشخاص ثالث باتفويض هرگونه اختياري حتي اختيار فروش ويااعطاي وكالت بلاعزل جهت فروش وثيقه به مرتهن وافتتاح حساب ودريافت وجه ولو بدفعات از حساب افتتاحي تسويه حساب بابانك وانسداد حساب افتتاحي ونهايتا فك رهن ازوثايق وانجام كليه وظايف موكل درشركتهاي ثبت شده كه موكل در آنها صاحب سهم يا سمت بوده يامي شودباحق حضور درجلسات مجامع عمومي وهيات مديره واتخاذ هرگونه تصميم ازطرف موكل وخريد و فروش وتبديل سهام واستفاده ازحق تقدم خريدسهام وتقسيم سود وزيان ودريافت سود سهام وقبول سمت از طرف موكل وانجام كليه وظايف مربوط به سمت مذكور وامضاي ذيل اسناد واوراق تعهد آورشركت ازجانب موكل ودريافت رونوشت ازاوراق واسناد ومدارك مرتبط باموضوع وكالت از هريك از مراجع ذيربط و بطوركلي امور وتشريفات مربوط به موضوع وكالت اعم از اصل يا المثني از آغاز تا پايان به طوريكه درهيچ مرحله ومورد نيازي به حضور يا اجازه مجدد موكل نباشد. حدوداختيارات : وکيل مرقوم درانجام تشريفات قانوني مورد وكالت باحق توكيل غير داراي اختيارمي باشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است .

حق الثبت مبلغ ريال و حق التحرير و هزينه اوراق مبلغ ريال دريافت شد و قبض تحرير بشماره صادر و تسليم گرديد. اوراق چاپي اين سند به شماره هاي مي باشند.

به تاريخ سال يكهزاروسيصدو شمسي محل امضا :


آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 03 آذر 1390 ساعت 07:39
 
کلیه حقوق این سایت نزد دفترخانه شماره 1019 تهران محفوظ می باشد
طراحی شده توسط  گروه نرم افزاری تسریر