خطا
 
قطعي غير منقول مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 28 فروردین 1390 ساعت 15:53

فروشنده :

خريدار :

مورد معامله : فرعي از اصلي واقع در بخش به نشاني با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه مورد ثبت جلد سند مالكيت به شماره سريال چاپي ثبت شده تحت شماره صفحه دفتر بخش که بنام خريدار اطلاع كامل از كميت و كيفيت و محل وقوع مورد معامله داشته و اقرار به تصرف دارد

حدود : به شرح سند مالکيت ميباشد. به اظهار متعاملين مورد معامله داراي آب اشتراکي منصوبه به شماره و برق اشتراکي منصوبه و گاز اشتراکي منصوبه و برق اختصاصي منصوبه مي باشد كه حسب السهم با وام يا ودايع مربوطه جزء مورد معامله است .

بهاء: براساس گواهي مالياتي ذيل الذكر مبلغ ريال وجه رايج كه تسليم فروشنده باقراره شده است .

اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيارغبن فاحش از طرفين بعمل آمد خريدار متعهد شد در صورتي كه ملك داراي هر گونه بدهي دولتي اعم از ديون مالياتي و عوارض شهرداري يا هزينه هاي آب و برق و گاز و بدهي انشعابات آنها يا شارژ ساختمان و به طور كلي هرگونه بدهي احتمالي داشته باشد شخصا از مال خود پرداخت نموده و با ارائه مدارك مثبته از فروشنده / فروشندگان مطالبه و دريافت نمايد.

خريدار عدم مغايرت مورد معامله با مفاد گواهي ساختمان مستند اين سند را اعلام و با مسئوليت خود بانجام معامله اقدام نمود و در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه اين دفتر نمي باشد.

مفاد بخشنامه هاي شماره 8678/10-30/11/57 و 130/10-14/1/57 ثبت كل و بند 91 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي به خريدار تفهيم و نامبرده با اعلام موارد مذكوردراين بخشنامه بمسئوليت خود بانجام معامله اقدام نمود. به اظهار متعاملين منافع ملك قبلاً به كسي واگذار نشده است و مورد معامله داراي محل تجاري و يا اداري نمي باشد.

اين سند به استناد پاسخ استعلام شماره - ثبت مبني بر عدم بازداشت و گواهي مالياتي شماره - اداره امور مالياتي و گواهي ساختمان شماره - شهرداري منطقه تنظيم و متعاملين با اعلام اطلاع از مفاد گواهي هاي فوق اصالت آن ها را تصديق نمودند.

حق الثبت ريال طي سامانه پرداخت الكترونيكي بشماره مرجع و حق التحرير و هزينه اوراق مبلغ پرداخت شد و قبض حق التحرير به شماره صادر و تسليم گرديد. اوراق چاپي اين سند به شماره هاي مي باشند.

به تاريخ ماه سال يكهزارو شمسي محل امضاء


آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 03 آذر 1390 ساعت 07:40
 
کلیه حقوق این سایت نزد دفترخانه شماره 1019 تهران محفوظ می باشد
طراحی شده توسط  گروه نرم افزاری تسریر