خطا
 
وکالت جامع کاری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 28 فروردین 1390 ساعت 16:10

موكل :

وكيل :

مورد وكالت : انجام كليه امور اداري وكاري موكل درخصوص قطعه تفکيکي به پلاک فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده ازپلاک فرعي از اصلي مذکور واقع در

بخش مورد ثبت و محدوده جلد سند مالكيت به شماره سريال چاپي ثبت شده تحت شماره صفحه دفتر اداره ثبت اسناد و املاك اعم ازمراجعه به هريك از ادارات و ارگانها ي دولتي ووابسته به دولت و موسسات غيردولتي براي حل وفصل هرامري كه به نحوي ازانحاء درارتباط با ملك مذكور وبه موكل /موكلين مربوط باشد بدون استثناء خصوصا دارائي، شهرداري، ثبت اسناد واملاك و احوال ، سازمان تامين اجتماعي وبخشداري و فرمانداري وسازمان مسكن و شهرسازي و واحدهاي تابعه و كميسيونهاي تشخيص ومنابع طبيعي و جهاد كشاورزي و ادارات آب و برق و گازو مخابرات و كميسيونهاي ماده 12 و مواد 147 و 148 قانون ثبت و ساير ادارات و ارگانهاو اتحاديه هاي صنفي وغيره براي تسويه امور مالياتي و پرداخت هرگونه بدهي و عوارض وماليات وغيره و تقاضاي تقسيط بدهي هاو جريمه هاي متعلقه و پرداخت آنها و وتسويه حساب با هريك از مراجع ذيربط و حق بيمه و تحصيل هرنوع گواهي ومجوز و مفاصاحساب و پاسخ استعلاميه هاو عنداللزوم اقدام به تجميع پلاك فوق با پلاكها ي مجاور و اقدام به تمامي تشريفات لازم جهت اخذ پروانه ساختماني و گواهي عدم خلاف وپايان كار ساختمان اعم از تمديد و اصلاحيه و تكميل و امضاء فرم هاي مربوطه بنام موكل و اعلام رضايت ولو بصورت گواهي امضا و سپردن هرگونه تعهدات و شركت در كميسيون ماده صد شهرداري ها و دفاع از موكل و درصورت لزوم دادن هرگونه تغييرات و وتصحيح و اصلاح ياتوضيح وامضاء هرنوع اسناد كه لازم باشدو اخذ هرگونه رونوشت وكپي و المثني از مدارك و اسناد از هريك ازادارات و ارگانها و يا دفاتر اسناد رسمي و پرداخت جرائم و نيز مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن وتقاضاي آب و برق و گاز و تلفن و غيره بنام موكل و پرداخت و دايع و تحويل گرفتن كنتور و لوازم مربوطه و نيز تقاضا و اخذ سند مالكيت اعم از اصيل يا المثني و اخذ گواهي هاي لازم و اقامه دعاوي حقوقي وجزائي درهرموضوع وبه هرخواسته درارتباط با ملك مذكور از از طرف موكل /موكلين برعليه هر شخص حقيقي وياحقوقي وجوابگوئي به دعاوي اشخاص عليه موكل /موكلين درتمام مراحل دادرسي و درتمام مراجع قضائي اعم ازدادسراهاو دادگاه هاي حقوقي و جزائي و مراجع انتظامي و هئيتهاي رسيدگي به حل اختلاف و ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشورو ساير مراجع و محاكم و اسقاط دعاوي تاحصول نتيجه نهائي به هرنحو وترتيبي كه وكيل صلاح بداند وباحق ارجاع به حكم وداوروكارشناس وقبول يا رد نظر آنان وباحق توكيل به غير وانتخاب وكيل يا وكلاي رسمي دادگستري وباحق عزل ونصب آنها و و درخواست و تقاضاي هرنوع تسهيلات بانكي از هريك ازبانكهاي دولتي و خصوصي وموسسات اعتباري وانجام كليه اموراداري مربوطه اعم از ارائه مدارك وتشكيل پرونده وافتتاح حساب مشترك از طرف موكل /موكلين وانجام تشريفات اداري و بانكي تا قبل از مرحله پرداخت وام .(بدون حق انجام هرگونه نقل و انتقال وفروش نسبت به مورد وكالت ).

حدود اختيارات : وكيل مزبور درانجام كليه مراحل قانوني مورد وكالت باحق توكيل به غير ولوكرارا داراي اختيار بوده وكليه امضاء و عمليات وكيل بمنزله امضاء و عمليات موكل خواهد بود بطوريكه در كليه مراحل نيازي به حضور و امضاي مجدد موكل نباشدو مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثراست .

حق الثبت مبلغ ريال و حق التحرير و هزينه اوراق مبلغ ريال دريافت شد و قبض تحرير بشماره صادر و تسليم گرديد. اوراق چاپي اين سند به شماره هاي ميباشند.

به تاريخ ماه سال يكهزارو سيصد و شمسي محل امضاء


آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 03 آذر 1390 ساعت 07:38
 
کلیه حقوق این سایت نزد دفترخانه شماره 1019 تهران محفوظ می باشد
طراحی شده توسط  گروه نرم افزاری تسریر